Realizowany w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Przystań” program edukacji i wychowania to „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Opiera się on na założeniach pedagogicznych Marii Montessori i jest zgodny z obowiązującą podstawą programową MEN. Realizowany jest poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Montessoriański program edukacyjno-wychowawczy składa się z pięciu głównych działów, w ramach których dzieci pracują z różnorodnymi pomocami dostosowanymi do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań:

aDSCF9106Życie codzienne

Dział ćwiczeń z zakresu życia codziennego jest odpowiedzią na naturalną potrzebę aktywnego działania dziecka. Aktywność ta dotyczy zwyczajnych czynności, które są codziennym elementem życia rodzinnego: nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, pranie, rozwieszanie prania, zamiatanie, podlewanie kwiatów, szycie itp. Ćwiczenia z tego działu wspierają rozwój motoryki małej i dużej dzieci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprzyjają osiąganiu koncentracji uwagi, uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, o innych oraz o otoczenie.

DSC_7350Materiał sensoryczny

Materiał sensoryczny umożliwia dziecku aktywne działanie, które wspiera rozwój wszystkich jego zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, dotyku i smaku. Praca z materiałem z tego zakresu przygotowuje umysł dziecka do przejścia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego, umożliwia kształtowanie podstawowych pojęć (mały-duży, gruby-chudy, czerwony, szorstki-gładki itp.). Doświadczenia zmysłowe stymulują rozwój bardziej skomplikowanych operacji umysłowych, takich jak: rozpoznawanie, rozróżnianie, stwierdzanie identyczności i odpowiedniości, porównywanie, kombinowanie, abstrahowanie, łączenie w pary ze względu na jakąś cechę, tworzenie serii, klasyfikowanie. Doświadczenia zmysłowe stopniowo wprowadzają dzieci w przestrzeń myślenia matematycznego – pracując z materiałem sensorycznym, dzieci spontanicznie zaczynają porządkować i liczyć, a także dzięki konstrukcji pomocy podświadomie zapoznają się z liczbą 10 jako fundamentem systemu dziesiętnego, którym posługujemy się w naszym kręgu kulturowym. Ponadto zmysły dziecka stają się bardziej wrażliwe na płynące z zewnątrz bodźce, dzięki czemu kształtuje się i wysubtelnia jego zmysł estetyczny.

Materiał matematyczny

Edukacja matematyczna obejmuje naukę liczenia, rozumienia czterech podstawowych działań arytmetycznych, poznawania istoty systemu dziesiętnego, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji – geometrię i ułamki.

Jednak praca z pomocami z zakresu matematyki przygotowuje dziecko nie tyle do spotkania z matematyką w szkole, ile przede wszystkim uczy je matematycznego myślenia, czyli precyzyjnego i porządkującego patrzenia na cały otaczający świat. Tym samym montessoriański materiał otwiera przed nim ogromne możliwości przyszłego rozwoju, rozbudza zainteresowanie naukami ścisłymi, wyposaża w takie doświadczenia, które w procesie dalszej edukacji eliminują strach przed matematyką czy niechęć do niej.

Materiał językowy

Praca z pomocami rozwojowymi z zakresu edukacji językowej wzbogaca słownictwo dziecka, usprawnia jego koordynację wzrokowo-ruchową, przyczynia się do opanowania umiejętności kontrolowania ruchów ręki oraz w zakresie możliwości przedszkolaka umiejętności czytania i pisania. Montessoriański materiał językowy zanurza dziecko w pięknej, bogatej polszczyźnie, dzięki czemu horyzonty myślowe dzieci zaczynają sięgać dużo dalej niż dorośli mogliby przypuszczać. Świat dziecka nie tylko się rozszerza, ale też staje się dla niego bezpieczną przystanią – jeśli wie, jak nazywa się to, co go otacza, wówczas może o tym opowiadać, może też o to pytać, a więc naturalnie i spontanicznie uczyć się i rozwijać. Świat ubrany w słowa przestaje być chaosem – zaczyna w nim panować porządek, w którym wszystko ma swoje miejsce i swoje znaczenie.

aaDSCF9331Materiał kulturowy

Pomoce z tego działu ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną, obejmują zagadnienia z zakresu geografii, historii, astronomii, botaniki, zoologii oraz sztuki. Wszystkie te dziedziny tworzą zwarty system i można powiedzieć, że w ich ramach dziecko uczy się zarówno o człowieku, który mieszka i pracuje na świecie, jak i o świecie, w którym mieszka i na którą wpływa swoją działalnością człowiek.

Zapoznawanie dzieci z bogactwem kulturowym całego świata ma bardzo ważny wymiar etyczny, gdyż przyczynia się do wzrastania nowych pokoleń, które będą budowały pokój na świecie.

Pomoce do edukacji historycznej pomagają dziecku zrozumieć, że wszystkie jego działania zostawiają ślad w przeszłości i jednocześnie w jakiś sposób wpływają na przyszłość. Tym samym dziecko rozwija umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, co pomaga mu lepiej kontrolować własne zachowania i przyczynia się do wzrastania w dziecku samodyscypliny. Ponadto rozbudzona u dziecka zostaje ciekawość tego, co było, i tego, co będzie – tak powstaje fundament przyszłej siły poznawczej człowieka, który będzie chciał poznawać historie ludzie i historię świata, a wiedzę tę wykorzystywał do budowania lepszej przyszłości.

Dzieci zapoznają się z także z budową Układu Słonecznego, a szczególnie miejscem, które zajmuje w nim Ziemia. Jest dla dzieci przedszkolnych bardzo ważną lekcją – dowiadują się one bowiem, że w naszym świecie wszyscy ludzie, cała natura, każdy człowiek z osobna ma przeznaczone sobie właściwe miejsce. Bo Układ Słoneczny jest swoistą wizualizacją panującego w świecie porządku, ładu i celowości istnienia. Tak jak w Kosmosie każdy element ma swoje znaczenie i wszelkie zaburzenia dotyczące nawet jednej planety w rzeczywistości dotykają wszystkich planet – tak samo dzieje się w obrębie Ziemi. Odkrycie tych prawd ma pomóc dziecku lepiej zrozumieć swoje miejsce, a także swoje zadania i powinności, pobudzić poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za całość, której się jest częścią: rodziny, grupy przedszkolnej, miasta czy też państwa.

W montessoriańskim przedszkolu duży nacisk kładzie się na zapewnienie dzieciom codziennego kontaktu z przyrodą, zarówno w klasie lekcyjnej, jak i na zewnątrz.

Dodaj komentarz

Facebook

Likebox Slider Pro dla WordPress